Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký trường Đại học Duy Tân

doc 2 trang maudon 26/10/2022 13700
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký trường Đại học Duy Tân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docdon_xin_rut_bot_hoc_phan_da_dang_ky_truong_dai_hoc_duy_tan.doc

Nội dung text: Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký trường Đại học Duy Tân

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MẪU SV03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN RÚT BỚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ Học kỳ Năm học 20 - 20 Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân; - Trưởng Phòng Đào tạo; - Viện Trưởng: ; - Thầy / Cô cố vấn học tập. Tôi tên là (chữ in hoa) : Ngày sinh: / ./ MSSV: Viện: Lớp: Trình độ đào tạo: (đánh dấu X vào ô tương ứng) Đại học; Cao đẳng; Liên thông Hệ: Chính quy; Khóa: Số điện thoại: . Email: Số tín chỉ đã đăng ký : Nay tôi làm đơn này xin được rút bớt học phần đã đăng ký. Lý do: Liệt kê các học phần xin rút: Mã môn học Số tín Số STT Tên môn học Ghi chú chỉ hiệu lớp Chữ Số 1. 2. 3. 1. 5. 6. 7. Tổng số tín chỉ xin rút Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 NGƯỜI VIẾT (Ký và ghi rõ họ tên) Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 (Ký và ghi rõ họ tên) XÉT DUYỆT CỦA VIỆN XÉT DUYỆT CỦA P. ĐÀO TẠO Đồng ý cho SV được rút . tín chỉ. Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có Phiếu kết quả đăng ký môn học hợp lệ của học kỳ đang xét.