Đơn xin rút học phần học kỳ 2 trường Đại học nội vụ Hà Nội

doc 2 trang maudon 26/10/2022 15880
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin rút học phần học kỳ 2 trường Đại học nội vụ Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docdon_xin_rut_hoc_phan_hoc_ky_2_truong_dai_hoc_noi_vu_ha_noi.doc

Nội dung text: Đơn xin rút học phần học kỳ 2 trường Đại học nội vụ Hà Nội

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN RÚT HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 Kính gửi: Phòng Quản lý đào tạo Đại học Họ tên sinh viên: Mã số sinh viên: Ngày sinh: Điện thoại liên hệ: Hiện em đang học lớp: Đợt . , Học kỳ năm 20 . - 20 .em đã đăng ký học tổng số tín chỉ các học phần sau: STT Tên lớp học phần Tên học phần Số tín chỉ 1 2 3 4 5 6 Vì lý do: Vậy em làm đơn này kính đề nghị phòng QLĐT Đại học cho phép em được rút các học phần sau: STT Tên lớp học phần Tên học phần Số tín chỉ 1 2 3 4 5 Em cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung được ghi trong đơn./. Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Phòng QLĐT Đại học Cố vấn học tập Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) Ghi chú: Đơn này chỉ có giá trị khi nộp về Phòng Quản lý đào tạo đại học trước ngày 06/02/2021
  2. Nguyễn Xuân Kiểm Ghi chú: Đơn này chỉ có giá trị khi nộp về Phòng Quản lý đào tạo đại học trước ngày 06/02/2021